dimarts, 24 de setembre de 2013

Formigó sense ciment

El formigó sense ciment es planteja com una solució més verda i sostenible. El cost energètic i les emissions que es produeixen durant la fabricació del ciment fan que el formigó tradicional deixi una empremta
ecològica important. Solucions de formigó sense ciment ja s'han desenvolupat en els anomenats formigons polímers on la pasta algomerant de ciment es substitutueix per un algomerant polimèric, tipus resina epoxi, vinilèster, polièster o similar. Aquests productes que venen de la indústria química del petroli també deixen una empremta ecològica important i per tant no serien solucions verdes.
El Global Change Institute de la Universitat de Queensland s'ha construit amb una solució de formigó sense ciment Portland al 100%. Dissenyat per Hassell en col·laboració de Blig Tanner, Arup i Medland Metropolis, s'han emprat panells prefabricats amb una barreja de sorra, àrids, escòria d'alt forn (rebuig de la fabricació d'acer) i cendres volants (rebuig de la indústria del carbó). Trobareu més detalls a l'enllaç (url).

Imatge de les peces prefabricades. Imatge de http://www.architectureanddesign.com.au