divendres, 21 de novembre de 2014

Publicació de la patent per armadures actives d'FRP

El passat 18/11/2014 ens van publicar al BOPI la patent P201230865 que teníem sol·licitada des del 5/6/2012. És una invenció compartida amb el Dr. Francesc Puigvert i propietat 100% UPC fruit de la recerca durant la seva tesi doctoral. Podeu descarregar-la des d'INVENES (url).
El sistema permet posar en tensió barres d'FRP i ancorar-les a l'estructura. La unió entre la barra i l'ancoratge es realitza mitjançant un adhesiu. L'ancoratge pot ser de barra roscada o Dywidag segons el sistema de tesat. Per aconseguir el sistema vam investigar aspectes com la distribució de tensions al llarg de la unió adherida, comportament al llarg del temps sota tensió constant i sota fluència; finalment, també vam estudiar la possible fatiga de la unió. Trobareu els resultats als següents articles:

Puigvert, F; Crocombe, AD; Gil, L; ,Static analysis of adhesively bonded anchorages for CFRP tendons,Construction and Building Materials,61,,206-215,2014,Elsevier

Puigvert, F; Crocombe, AD; Gil, L; ,Fatigue and creep analyses of adhesively bonded anchorages for CFRP tendons,International Journal of Adhesion and Adhesives,54,143-154,2014,Elsevier

Puigvert, F; Gil, L; Escrig, C; Bernat, E; ,Stress relaxation analysis of adhesively bonded anchorages for CFRP tendons,Construction and Building Materials,66,,313-322,2014,Elsevier